Zgodnie z Art.2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1040 z póź. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.(Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 z póź. zm.)

Jeżeli prace związane są z ryzykiem wystąpienia czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 i 4 zagrożeń, prace można zlecić wyłącznie pracownikom właściwie zabezpieczonym, w tym uodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 1868)

Załącznik nr 1 do powyższego Rozporządzenia: Skierowanie na badanie lekarskie