WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA

1. Oznakowanie opakowania substancji/mieszaniny niebezpiecznej powinno posiadać:

 • nazwę handlową lub informacje o przeznaczeniu,
 • nazwę lub imię, nazwisko, adres i numer telefonu podmiotu wprowadzającego do obrotu (producenta, importera, dystrybutora),
 • nazwy chemiczne substancji wchodzących w skład mieszaniny – maksymalnie 4 o najwyższym stopniu niebezpieczeństwa,
 • znaki ostrzegawcze wraz z napisami określającymi ich znaczenie określone zgodnie z zasadami klasyfikacji,
 • zwroty H i P, których treść powinna być zgodna z brzmieniem podanym w przepisach,
 • podpis osoby sporządzającej.

2. Zasady umieszczania etykiet na opakowaniu:

 • etykieta powinna być umieszczona na opakowaniu w taki sposób, aby jej treść mogła zostać odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu,
 • etykieta powinna być umieszczona na opakowaniu w sposób trwały i przylegający – wyjątkiem są etykiety umieszczane na podkładkach kartonowych przytwierdzanych do opakowania za pomocą gumki/sznurka. Etykiety takie mogą być stosowane w przypadku bardzo małych opakowań, na których nie ma możliwości przytwierdzić czytelnej naklejanej etykiety,
 • etykieta, w zależności od wielkości opakowania powinna posiadać wymiar:
Pojemność opakowania Wymiar etykiety [mm]
< 3dm3 52×74 (jeśli to możliwe)
>3 i < 50 dm3 74×105
>50 i <500 dm3 105×148
>500 dm3 148×210

3. Umieszczanie piktogramów na etykietach

 • piktogramy powinny pokrywać co najmniej 1/10 pola powierzchni etykiety, jednak nie mogą być mniejsze niż 1cm2 każdy.
 • piktogramy powinny być wydrukowane w kolorze, w barwach jakie określone zostały odpowiednimi przepisami,
 • kolor etykiety musi wyraźnie odróżniać się od koloru umieszczonych na niej piktogramów.

4. Szczegółowe sposoby oznakowania opakowań substancji/mieszanin niebezpiecznych

4.1 Oznakowanie pojemników używanych jako opakowania zastępcze

Szybkie zużycie substancji/mieszaniny niebezpiecznej z opakowania zastępczego w postaci pojemnika pozwala na odstąpienie od zasadniczych norm oznakowania. Wystarczające w tym przypadku jest oznakowanie w postaci przyklejanego piktogramu przedstawionego poniżej lub piktogramu szczegółowego przeniesionego z opakowania głównego.

Szablon etykiety

Przykładowa etykieta

4.2 Oznakowanie opakowań substancji/mieszanin aerozolowych

 • Aerozole palne: „Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem”
 • Wszystkie aerozole: „Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu”