Kodeks pracy (Art. 226) nakłada na pracodawcę dwa konkretne obowiązki związane z ryzykiem zawodowym, a mianowicie:

• Obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
• Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Osoby zarządzające poszczególnymi komórkami organizacyjnymi US mają obowiązek zapoznać z ryzykiem zawodowym nowo zatrudnionych pracowników podczas szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego (patrz: zakładka szkolenia bhp), a także pracowników którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko pracy.

O każdej zmianie warunków pracy na stanowiskach pracy kierownicy mają obowiązek poinformować Dział Bhp i Ochrony Środowiska w oparciu o „Kartę identyfikacji zagrożeń”

Karta identyfikacji zagrożeń jest również materiałem pomocniczym do opracowania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

 


Zarządzenie nr 130/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 38/2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego