Badania lekarskie

Badania lekarskie pracowników obejmują badania: wstępne, okresowe i kontrolne.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

 

 


Skierowanie na badania lekarskie

Podstawy prawne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

Skierowanie na badania wstępne wydaje Dział Kadr, a na badanie okresowe i kontrolne bezpośredni przełożony pracownika (§2 ust. 4).

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Wzór: skierowanie na badania lekarskie.