• Szkolenia

  Informacje na temat szkoleń BHP i OP

 • Oferty pracy

  Aktualne oferty pracy w Inspektoracie BHP i OP

 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

  Dane o zużyciu paliw dla silników spalinowych (benzyny, oleju napędowego itp) oraz dla kotłów grzewczych (paliwa stałe: miał, koks, węgiel czy płynne: olej opałowy, gaz) jednostka organizacyjna korzystająca ze środowiska przesyła do Inspektoratu BHP i OP do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 • Zagrożenia Chemiczne

  Kwestię związaną z czynnikami chemicznymi rozstrzyga ZARZĄDZENIE NR 39/2008 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2008 r. i ZARZĄDZENIE NR 50/2013 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami.

  Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne zgodnie z § 4. 1 i § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. (Dz.U.  2012  nr 0 poz. 890), wyłącznie kategorii 1A i 1B.

  Rejestr prac i pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z póź.zm.), wyłącznie grupy 3 i 4.

 • Szkolenia

  Informacje na temat szkoleń BHP i OP

 • Choroby zawodowe

  Zgodnie z Art.2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.(Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 z póź. zm.)

  Jeżeli prace związane są z ryzykiem wystąpienia czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 i 4 zagrożeń, prace można zlecić wyłącznie pracownikom właściwie zabezpieczonym, w tym uodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 1868)

  Załącznik nr 1 do powyższego Rozporządzenia: Skierowanie na badanie lekarskie

 • Ochrona przeciwpożarowa

  Kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej rozstrzygają Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

 • Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP

  Zarządzenie Nr 47/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.


  Zarządzenie nr 16/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania pracownikom środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. (Dz.U. 2018 poz. 2090)

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. 128, poz. 897).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.).

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.).