• Szkolenia

  Informacje na temat szkoleń BHP i OP

 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

  Dane o zużyciu paliw dla silników spalinowych (benzyny, oleju napędowego itp) oraz dla kotłów grzewczych (paliwa stałe: miał, koks, węgiel czy płynne: olej opałowy, gaz) jednostka organizacyjna korzystająca ze środowiska przesyła do Działu BHP i Ochrony Środowiska do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 • Zagrożenia Chemiczne

  Postępowanie w sytuacjach zagrożeń związane z niezamierzonym uwolnieniem się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego reguluje Zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21.lutego 2019 roku w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii

  Sprawę czynników i procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników reguluje Zarządzenie NR 129/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Druki rejestrów prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz biologiczne dostępne są w zakładce DRUKI – zgrożenia chemiczne

 • Postępowanie w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa
  Ochrona przeciwpożarowa

  Kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej rozstrzygają Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

 • Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP

  Zarządzenie 241/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 2021 r.  w sprawie zasad przydziału w Uniwersytecie Szczecińskim środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych i napojów, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego


  Refundacja za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym:

   

  Pracownik ubiegający się o refundację przedkłada w Dziale BHP i Ochrony Środowiska:

  1. Fakturę imienną (dane osoby kupującej okulary) za zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym.
  2. Orzeczenie lekarskie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
  3. Wypełniony WNIOSEK

  Obecnie refundacja  przyznawana jest w wys. 400 zł, a o ponowną refundację można ubiegać się co dwa lata.

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2020r., poz 1320)

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 574)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. (Dz.U. 2018 poz. 2090)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Najnowsza zmiana (Dz.U. z 2021 r., poz 2088)

 • Wybrane wewnętrzne regulacje prawne z zakresu bhp

        

  ZAKŁADKA W PRZYGOTOWANIU