• Szkolenia

  Informacje na temat szkoleń BHP i OP

 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

  Dane o zużyciu paliw dla silników spalinowych (benzyny, oleju napędowego itp) oraz dla kotłów grzewczych (paliwa stałe: miał, koks, węgiel czy płynne: olej opałowy, gaz) jednostka organizacyjna korzystająca ze środowiska przesyła do Działu BHP i Ochrony Środowiska do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 • Zagrożenia Chemiczne

  Postępowanie w sytuacjach zagrożeń związane z niezamierzonym uwolnieniem się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego reguluje Zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21.lutego 2019 roku w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii

  Sprawę czynników i procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników reguluje Zarządzenie NR 129/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Druki rejestrów prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz biologiczne dostępne są w zakładce DRUKI – zgrożenia chemiczne

 • Postępowanie w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa
  Ochrona przeciwpożarowa

  Kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej rozstrzygają Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

 • Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP

  Zarządzenie Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.


  Refundacja za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym:

   

  Pracownik ubiegający się o refundację przedkłada w Dziale BHP i Ochrony Środowiska:

  1) Fakturę imienną (dane osoby kupującej okulary) za zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym.
  2) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę stosowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym.
  3) Potwierdzenie na piśmie bezpośredniego przełożonego o wykonywaniu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  4) Wskazuje źródło finansowania refundacji za okulary.

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019r., poz 1668)poz. 1040).

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. (Dz.U. 2018 poz. 2090)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.).

   

 • Oferty pracy

  Aktualne oferty pracy w Inspektoracie BHP i OP

 • Wybrane wewnętrzne regulacje prawne z zakresu bhp

  REGULAMIN PRACY I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  ZARZĄDZENIE NR 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego