Postępowanie w sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku i awarii.

PROCEDURY postępowania pracowników, doktorantów i studentów w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
INFORMACJA o sposobie postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ochrona Przeciwpożarowa

Zarządzenie NR 128/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11. września 2019 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 127/2019  – wzory przykładowych oznaczeń graficznych

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)