Zarządzenie NR 24/2010 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie Nr 39 2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2008 r.w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia ludzi oraz ćwiczeń ratowniczych.

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie Nr 11-2017 JM Rektora US w spr.zakazu palenia wyrobow tytoniowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 11-2017