Wypadek pracownika

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego.

Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego

Pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu dwuosobowy zespół powypadkowy, w skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Protokół powypadkowy zespół sporządza w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia.

Uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu” w związku z powyższym w sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków do płatnika składek. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji należy złożyć Wniosek o ustalenie uprawnień  oraz wypełniony druk N-9 i N-9A.

Wypadek innych osób reguluje Zarządzenie nr 109 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wypadków którym ulegli studenci, doktoranci i praktykanci Uniwersytetu Szczecińskiego podczas zajęć dydaktycznych i praktyk organizowanych przez Uczelnię.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU STUDENTA DOKTORANTA PRAKTYKANTA

Wyjaśnienia świadka

Powołanie Zespołu Powypadkowego

Wyjaśnienia osoby poszkodowanej