Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obowiązki pracownika:

  1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego.
  2. Przełożony pracownika zgłasza wypadek na piśmie do Działu BHP i Ochrony Środowiska  na druku zgłoszenia wypadku. Druk zgłoszenia wypadku

Obowiązki Pracodawcy:

Pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu dwuosobowy zespół powypadkowy, w skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Protokół powypadkowy zespół powypadkowy powinien sporządzić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia.

Uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu” w związku z powyższym w sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków do płatnika składek. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji należy złożyć Wniosek o ustalenie uprawnień  oraz wypełniony druk  OL – 9

Wypadek innych osób niż pracownicy reguluje Zarządzenie nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wypadków którym ulegli studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia Uniwersytecie Szczecińskim

Wszystkie pozostałe druki niezbędne w postępowaniu powypadkowym dostępne są w zakładce DRUKI do pobrania.