REGULAMIN PRACY I REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

WYBRANE ZARZĄDZENIA 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii.

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2019r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zarządzenie nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie gospodarki odpadami innymi niż komunalne w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zarządzenie nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie wypadków jakim ulegli studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie Nr 126/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania informacji przez osoby zarządzające obiektami Uniwersytetu Szczecińskiego i informowania o urządzeniach podlegających wpisowi w Centralnym Rejestrze Operatorów

Zarządzenie nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zarządzenie nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludności w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie nr 129/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zarządzenie nr 130/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019r. w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zarządzenie nr 146/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 października 2019r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.