Ochrona Przeciwpożarowa

Zgodnie z Zarządzeniem nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim.

  1. Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązani są wszyscy pracownicy Uczelni, którzy w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniem działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani wyznaczyć pracowników, którzy w sposób specjalistyczny będą udzielali pierwszej pomocy i wykonywali działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi.

Zarządzenie nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11. września 2019 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).