Oznakowanie pojemników na odpady

Każdy pojemnik na odpady powinien być oznakowany etykietą.

Wzory etykiet do pobrania w folderze DRUKI.

Tryb postępowania z odpadami z budów i remontów, elektrośmieciami i innymi odpadami niemedycznymi:

  1. Jednostka wytwarzająca odpady jest zobligowana do pozyskania oferty cenowej na odbiór i utylizację odpadów.
  2. W przypadku trudności z ustaleniem prawidłowego kodu odpadu należy skontaktować się z Działem BHP i Ochrony Środowiska.
  3. Skan oferty cenowej wraz ze skanem zgody Kanclerza US na pokrycie kosztów utylizacji należy przesłać na adres anna.leszczynska@usz.edu.pl Po otrzymaniu ww. kompletu dokumentów Dział BHP i OŚ umawia odbiór odpadów oraz sporządza wymaganą dokumentację w systemie BDO.

Przekazywanie do utylizacji odpadów innych niż komunalne

Konieczność odbioru odpadów dla konkretnej lokalizacji należy zgłosić w Dziale BHP i OŚ. Służy do tego specjalnie przygotowany Formularz zapotrzebowania na odbiór odpadów (druki), który po uzupełnieniu należy przesłać e-mailem na adres Specjalisty ds. Ochrony Środowiska: anna.leszczynska@usz.edu.pl

Na podstawie otrzymanego „Zgłoszenia zapotrzebowania na odbiór odpadów” Dział BHP i OŚ dokonuje odpowiedniego wpisu w systemie BDO oraz informuje przekazującego o terminie odbioru.

Pełny katalog odpadów możliwy jest do pobrania TUTAJ.

Pełen zakres obowiązków wynikających z obowiązującego prawa określa Zarządzenie nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

W przypadku wątpliwości w dobraniu odpowiedniego kodu odpadu należy skonsultować się ze Specjalistą ds. Ochrony Środowiska mgr inż. Anną Leszczyńską.