Badania lekarskie

 1. Zał. 1 Skierowanie na badania

Ochrona Środowiska

 1. Formularz zapotrzebowania na odbiór odpadów
 2. Formularz zużycia paliw do celów grzewczych
 3. Formularz zużycia paliwa – samochody i urządzenia
 4. ETYKIETY:
  1. Etykieta 15 01 10
  2. Etykieta 15 02 02
  3. Etykieta 16 05 06
  4. Etykieta 18 01 03
  5. Etykieta 18 01 06
  6. Etykieta 18 01 07

Odzież Robocza

 1. Załącznik nr 1  Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego
 2. Załącznik nr 2 Indywidualna karta ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej
 3. Załącznik nr 3 Indywidualna karta ewidencji przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
 4. Załącznik nr 4 Protokół przedwczesnego zużycia środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego
 5. Załącznik nr 5 Tabela przydziału środków higieny osobistej oraz kategorii zabrudzenia odzieży roboczej
 6. Załącznik nr 6 Lista wypłat ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
 7. Załącznik nr 7 Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego

Szkolenia pracowników

 1. Załącznik nr. 1 Karta szkolenia wstępnego
 2. Załącznik nr 2 Zaświadczenie szkolenia okresowego

Szkolenia studentów

 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla studentów (doc)
 2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla studentów (doc)
 3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla doktorantów (doc)

Wypadki pracowników

 1. Zał. 1 Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym
 2. Zał. 2 Powołanie Zespołu Powypadkowego
 3. Zał. 3 Wyjaśnienie osoby poszkodowanej
 4. Zał. 4 Wyjaśnienie Świadka zdarzenia wypadkowego
 5.  Zał. 5 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
 6. OL – 9

Wypadki studentów/doktorantów

 1. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 1- Karta wypadku studenta (doc)
 2. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 2- Zawiadomienie o wypadku studenta (doc)
 3. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 3- Oświadczenie studenta (doc)
 4. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 4- Rejestr wypadków studentów (doc)
 5.  Oświadczenie świadka wypadku

Zagrożenia dla bezpieczeństwa / organizacja imprez

 1. Zgłoszenie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie US
 2. Formularz zgłoszenia imprezy niemasowej

Zagrożenia chemiczne

 1. Wniosek o zakup substancji chemicznych i ich mieszanin, oraz aparatury i sprzętu
 2. Zarządzenie nr 129.2019- Załącznik nr 2 –  Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin
 3. Zarządzenie nr 129.2019 – Załącznik nr 3 – Rejestr prac i wykaz pracowników – czynniki biologiczne, rakotwórcze, mutagenne
 4. Zarządzenie nr 129.2019 – Załącznik nr 4 – Zapoznanie się z instrukcją bhp
 5. Zarządzenie nr. 129.2019 – Załącznik nr 5 – Zapoznanie się z kartą charakterystyki substancji chem.

Ryzyko zawodowe

 1. Karta identyfikacji zagrożeń