Zgodnie z Art. 237 12 Kodeksu Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 w sprawie Komisji BHP