• 17 LUT 23
    Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny – zmiany

    Dział BHP i OŚ przypomina, iż od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki.

    Zmiana jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dotychczasowy format karty charakterystyki (830/2015) nie będzie już obowiązywał.

    Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny (lub substancji) i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Umożliwia pracodawcy określenie czy produkt zawiera niebezpieczne środki chemiczne oraz umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów.