Dane o zużyciu paliw dla silników spalinowych (benzyny, oleju napędowego itp) oraz dla kotłów grzewczych (paliwa stałe: miał, koks, węgiel czy płynne: olej opałowy, gaz) jednostka organizacyjna korzystająca ze środowiska przesyła do Działu BHP i Ochrony Środowiska do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Wytwórca i posiadacz odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest do przedkładania kart odpadów niebezpiecznych do Działu BHP i Ochrony Środowiska na bieżąco maksymalnie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z Art. 66. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, którą prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu. Wzory kart

Uwaga: Wzory Kart dostępne są w folderze DRUKI do pobrania lub w Zarządzeniu Rektora Nr 122/2019

Zarządzenie Nr 122/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie gospodarki odpadami innymi niż komunalne w Uniwersytecie Szczecińskim.