Postępowanie w sytuacjach zagrożeń związane z niezamierzonym uwolnieniem się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego reguluje Zarządzenie Nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.marca 2022 roku w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w Uniwersytecie Szczecińskim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych niebędących imprezami masowymi, korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego, informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii oraz wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Sprawę czynników i procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników reguluje Zarządzenie NR 129/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Druki rejestrów prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz biologiczne dostępne są w zakładce DRUKI – zgrożenia chemiczne