ZARZĄDZENIE NR 39/2008 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia ludzi oraz ćwiczeń ratowniczych.

ZARZĄDZENIE NR 50/2013 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora US nr

Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora US nr

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora US Nr

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia


REJESTRY

Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne zgodnie z § 4. 1 i § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. (Dz.U.  2012  nr 0 poz. 890), wyłącznie kategorii 1A i 1B.

Rejestr prac i pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z póź.zm.), wyłącznie grupy 3 i 4.