ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii.

 

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 REKTORA Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

 

 

 


REJESTRY

Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne zgodnie z § 4. 1 i § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. (Dz.U.  2012  nr 0 poz. 890), wyłącznie kategorii 1A i 1B.

Rejestr prac i pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z póź.zm.), wyłącznie grupy 3 i 4.